លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

បត់បែន
ទ្រព្យធានា

តម្រូវការចាំបាច់ & លក្ខខណ្ឌ

មកកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីរបស់យើង ដែលនៅជិតអ្នកដើម្បីដាក់ស្នើសុំឥណទាន។ អ្នកគ្រប់គ្រងខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទកម្រៃសេវា កម្រៃសេវា
សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ ជាចំណាយរបស់អតិថិជន
កម្រៃជើងសារ ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (អប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)
សោហ៊ុយថែរក្សាប្រាក់បម្រុង ១%ក្នុងមួយឆ្នាំលើទំហំទឹកប្រាក់ដែលមិនបានប្រើប្រាស់
ការពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ

កំណត់ ≤ ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

កំណត់ > ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក