លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ
របាយការណ៍
ជំរើសអាចប្រើបាន

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

  • ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច/លិខិតឆ្លងដែនមានហត្ថលេខីដែលមានការអនុញ្ញាតដោយនាយកក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងដៃគូ។
  • លិខិតសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈអនុស្សរណៈនិងប៉ាតង់
  • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងអប្បបរមា សមមូលនឹង ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក 

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទនៃការគិតថ្លៃ កម្រៃសេវាកម្ម
កម្រៃសេវាកម្មគណនីក្នុងមួយឆ្នាំកន្លះ សមមូលនឹង ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
ការផ្ទេរប្រាក់ផ្ទៃក្នុង ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ