លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

Features

បត់បែន
ប្រកួតប្រជែង
អត្រា​ការ​ប្រាក់

ផលិតផល ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឥណទានអាជីវកម្ម ក្រោមគម្រោងធានាឥណទាន ឥណទានសហគ្រិនស្ត្រី
សហកម្មសិទ្ធិ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី x សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី x សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក ឬរៀល ដុល្លារអាមេរិក ឬរៀល ដុល្លារអាមេរិក ឬរៀល
អត្រាការប្រាក់ ប្រកួតប្រជែង ប្រកួតប្រជែង ៩% (រួមបញ្ចូលការធានា)
អ្នកខ្ចី រហូតដល់ ៥០០K ដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ៥០០K​ ​ដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ២០០K​​ ដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលឥណទាន រហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ
ទ្រព្យធានា អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម  ការធានាឥណទានចាប់ពី ៧០% - ៨០% ការធានាឥណទានចាប់ពី ៨០%
ដីទំនេរ
អចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន
ទ្រព្យឧស្សាហកម្ម
ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ៨០% សម្រាប់អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន មិនមាន មិនមាន
រហូតដល់ ៧៥% ទ្រព្យសម្បត្តិឧស្សាហកម្ម
រហូតដល់ ៦០% សម្រាប់ដីទំនេរ (គ្រប់ប្រភេទដែលមិនមានដីសម្បទាន និងប្រភេទចំការ)
រហូតដល់ ៥០% សម្រាប់ដីកសិកម្ម
កម្រៃជើងសារ

១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក)

- ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក)

- សេវាធានាប្រចាំឆ្នាំ ១% ទៅ ១.៥%  

- ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក)

- សេវាធានាប្រចាំឆ្នាំ ០.៥% ទៅ ១%

ផលិតផល ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម SME Guarantee Women-led SME
អត្រាការប្រាក់ 7.5% to 9% 10% (រួមបញ្ចូលការធានា) 9% (រួមបញ្ចូលការធានា)
គោលបំណង ទិញអចលនទ្រព្យ Business CAPEX/​ អាជីវកម្ម CAPEX / ដើមទុនធ្វើអាជីវកម្ម
អាជីវកម្ម CAPEX / អាជីវកម្ម CAPEX / ដើមទុនធ្វើអាជីវកម្ម
Construction of Business premise
ការសាងសង់អគារអាជីវកម្ម    
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញ៖ OPEX និង CAPEX    
ការបង្ហាញ / អ្នកខ្ចី USD500K max USD500K max for CAPEX USD200K max
  USD300K max for working capital  
រយៈពេលឥណទាន និងការបង់សងត្រលប់ - រហូតដល់ 15 ឆ្នាំសម្រាប់គោលបំណងហិរញ្ញវត្ថុ
- រហូតដល់ 10 ឆ្នាំសម្រាប់គោលបំណងហិរញ្ញប្បទាន CAPEX
រហូតដល់ 7 ឆ្នាំ
តម្រូវការចាំបាច់

- ឥណទានរយៈពេលខ្លី/កម្ចីរយៈពេលខ្លី (RC/TR)
- ​ឥណទានវិបារូហ៍

- លិខិតធានាឥណទាន/ធនាគារ
- លិខិតឥណទាន
- ដែនកំណត់កិច្ចសន្យាប្តូរប្រាក់បរទេស

Security Commercial Properties Credit Guarantee at 70-80% Credit Guarantee at 80%
Vacant Land
Residential Properties
Industrial Properties
MOF Up to 80% for commercial and residential properties N/A N/A
Up to 75% for industrial properties
Up to 60% for other vacant lands (all types subject to none concession land and plantation type)
Up to 50% for Agricultural land
Processing fee 1% of loan amount (minimum $500) 1% of loan amount (minimum $500) 1% of loan amount (minimum $500)
  1-1.5% yearly guarantee fee 0.5% year 1, 1% year 2 onwards
Currency USD or KHR
Term loan lock-in period 2 years (or longer, subject to negotiation) Full Tenure
Term loan settlement during lock-in 3% penalty on settled amount 3% penalty on settled amount (year 1 and 2)
1.5% penalty (year 3 and above)
Early settlement notice 3 months for partial/full settlement 3 months for partial/full settlement
Insurance Fire insurance on the collateral house No fire policy
Grace Period (interest only) 6-12 Months 3-6 Months
(only applicable to secured TL) (only applicable to TL)
Annual Review - Below USD50K/Borrower: Annual review is waived -Above USD50K/Borrower: use Annual Review (AR) checklist -Failing to the T&C of AR checklist, Simplified Review Form (non-retail) is to be conducted

តម្រូវការចាំបាច់ & លក្ខខណ្ឌ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក សម្រាប់ការស្នើសុំឥណទាន។ បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។