លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

អត្រាការប្រាក់ល្អ
ជម្រើស រូបិយប័ណ្ណ
ភាពបត់បែន

តម្រូវការចាំបាច់

  • លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណណាមួយ ដែលបានអនុញ្ញាតដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ភាគទុនិក និងដៃគូវិនិយោគ
  • សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន និងប័ណ្ណប៉ាតង់
  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា សមមូលនឹង ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មគណនី រៀងរាល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ឥតគិតថ្លៃ
សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ