លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

មូលប្បទានបត្រ និង ឬ ATM
សេវាធនាគារ តាមប្រព័ន្ធ អុីនធើណេត
របាយការណ៍គណនី

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីដែលនៅជិតបំផុតនិងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិមានហត្ថលេខីពីអ្នកអនុម័ត និងនាយក ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងដៃគូពាណិជ្ចកម្ម មានសិទ្ធិ

  • លិខិតសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈអនុស្សរណៈនិងប៉ាតង់

  • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងអប្បបរមា ៤.០០០.០០០ រៀល

អ្នកគ្រប់គ្រងខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទនៃការគិតថ្លៃ កម្រៃសេវា
ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ ៤០.០០០ រៀល
ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកជាមួយធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រមាន 25 សន្លឹក ២០.០០០ រៀល
ការបិទគណនី (ក្នុងកំឡុង 6 ខែចាប់ពីពេលបើក) ៤០.០០០ រៀល
ថ្លៃសេវាអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ២០.០០០ រៀល
ផ្លាស់ប្តូរហត្ថលេខីនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ២០.០០០ រៀល
កម្រៃសេវាកាត ATM ប្រចាំឆ្នាំ ២៤.០០០ រៀល
លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (ជាមួយលិខិតដើម 2 ច្បាប់) ៤០.០០០ រៀល
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ

លិខិតបញ្ជាក់បន្ថែម

   ≤ ១ ឆ្នាំ

   > ១ ឆ្នាំ

 

៨.០០០ រៀល

២០.០០០ រៀល