លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

ភាពបត់បែន
ប្រកួតប្រជែង
អត្រា​ការ​ប្រាក់

តម្រូវការចាំបាច់ & លក្ខខណ្ឌ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក សម្រាប់ការស្នើសុំឥណទាន។ បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក
កម្រៃជើងសារ ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ១.០០០ដុល្លារអាមេរិក)