លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

បត់បែន
ប្រកួតប្រជែង
អត្រា​ការ​ប្រាក់

តម្រូវការចាំបាច់ &លក្ខខណ្ឌ

មកកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីរបស់យើង ដែលនៅជិតអ្នកដើម្បីដាក់ស្នើសុំឥណទាន។ អ្នកគ្រប់គ្រងខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទកម្រៃសេវា កម្រៃសេវា
សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ ជាចំណាយរបស់អតិថិជន
កម្រៃជើងសារ ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (អប្បបរមា ៤.០០០.០០០ រៀល)