លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

Important Notice:

ប្រកាសទទួលពាក្យបណ្តឹង

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារ ក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួន ដែលបានចែងដោយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា (ប្រកាសលេខ ធ7.017.299 ប្រ.ក)។

 

  • ពាក្យបណ្តឹងត្រូវដាក់ស្នើ ក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបញ្ហាត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
  • ពាក្យបណ្តឹងផ្ទាល់មាត់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នឹងតម្រូវឲ្យអនុវត្ត ប្រសិនបើពាក្យបណ្តឹងផ្ទាល់មាត់មិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយ ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ
  • លទ្ធផលបណ្ដឹងនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលពាក្យបណ្តឹង
  • អតិថិជន និង/ឬ ធនាគារអាចបន្តការដាក់ពាក្យបណ្តឹង ដោយផ្ញើរជូននូវច្បាប់ចម្លងរបស់ពាក្យបណ្តឹង និងលទ្ធផល ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅកាន់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹង អំពីលទ្ធផលនៃដំណោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផល។

 

ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨

អុីមែលផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន៖ customercare@cimb.com.kh