លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខខណ្ឌ

 1. រាល់មូលប្បទានបត្រធនាគារ (Banker Cheque “BC”) ឬប័ណ្ណធានាសងប្រាក់ (Demand Draft “DD”) មានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែចាប់ពីកាលបិរច្ឆេទដែលបានផ្តល់ជូន។
 2. ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ឬ​ ការទូទាត់លើប័ណ្ណនោះ​ នឹងត្រូវបញ្ជូលប្រាក់ពីគណនីដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការលើកលែងណាមួយ ត្រូវស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានការអនុម័តពីធនាគារ។
 3. ការស្នើផ្ទេរប្រាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈមូលប្បទានប័ត្រ នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពបន្ទាប់ពីមូលប្បទានប័ត្រនោះត្រូវបានទូទាត់ហើយតែប៉ុណ្ណោះ។
 4. ធនាគារ(រូមទាំងសាខាទាំងអស់)​ មិនទទួលខុសត្រូវលើការពន្យាពេល ការខូចខាត​ ឬ បាត់បង់ណាមួយ​ ដែលកើតមានឡើង​ ឬ បណ្តាលមក​ពីការសម្រេចណាមួយ ដីកា ឬ បទបញ្ជារបស់រដ្ឌាភិបាលណាមួយ ឬ ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឌាភិបាលណាមួយ​ ឬ​ សារាចរណែនាំនៃអាជ្ញាធរ អាណាព្យាបាលណាមួយ​ (​ទោះបីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬ ទីកន្លែងផ្សេង) ឬ​ មូលហេតុណាមួយផ្សេងទៀតក៏ដោយ ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ សាខារបស់ធនាគារ ភ្នាក់ងារ​ ឬ អន្តរការី (Correspondents) នោះទេ។
 5. ធនាគារត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់សាខា អន្តរការី (Correspondents)​ ឬ ភ្នាក់ងាររបស់ខ្នួន ឬ​ ភ្នាក់ងារណាមួយផ្សេង ក្នុងការដំណើរការទូទាត់ BC និង DD ឬ ការផ្ទេរមូលនិធិក្នុងនាមអតិថិជនរបស់ខ្លួន។
 6. ការផ្ទេរតាមតេលេក្រាហិ្វក (Telegraphic Transfer “TT”) ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមខ្សែ ឬ​ តេឡិច ឬ​ តាមបណ្តាញណាមួយផ្សេងទៀត កូដ​ ឬ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលតម្រូវ (Authenticated ) ដែលធើ្វឡើងតាមហានិភ័យរបស់អ្នកស្នើសុំខ្លួនឯង។ ទាំងធនាគារ ឬ បុគ្គលិករបស់ធនាគារ ឬ​ សាខាណាមួយ ធនាគារអន្តរការី (Correspondent​ Banks) និង ភា្នក់ងាររបស់ធនាគារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ លទ្ធផលណាមួយ ឬ ការបាត់បង់​ ដែលកើតឡើង ឬ​ បណ្តាលមកពី (i) ការខកខាន កំហុស​ ការបកស្រាយខុស ការធ្វេសប្រហែស ឬ កិច្ចធ្វេសប្រហែសណាមួយផ្សេងទៀត ឬ លើផ្នែកណាមូយនៃធនាគារ (ii) ការខូចខាត ការរហែក ឬ​បាត់បង់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ របស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទោះបីដោយមូលហេតុណាក៏ដោយ (iii) ភាពយឺតយ៉ាវ នៃការផ្ទេរតាមរយៈ​ TT ឬ ពន្យាពេលនៃការទទួលមូលនិធិនោះទេ​ (ដូចមានចែងបន្ទាប់ពី​ ពេលនេះ)​ ដោយអ្នកទទួល ទោះបីដោយមូលហេតុណាក៏ដោយ។
 7. បើទោះបីជាធនាគារត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជូន ឬ ដំណើរការពាក្យស្នើសុំផ្ទេរតាម TT នៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការតែមួយ ឬ នៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ (ថ្ងៃប្រតិបត្តិការ) ធនាគារ ឬ ធនាគារអន្តរការី (Correspondent Banks) ឬ​ ភ្នាក់ងាររបស់ធនាគារ មិនទទួលខុសត្រូវ ឬ ទទួលសងចំពោះភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការទូទាត់ ប្រសិនបើ (i) ប្រតិបត្តិការត្រូវបានពន្យាពេល ដោយសារតែ ធនាគារអន្តរការី (Correspondent​ Banks) ឬ ភ្នាក់ងាររបស់ធនាគារ ស្ថិតក្នុងតំបន់ម៉ោងខុសពីតំបន់ម៉ោងរបស់ធនាគារ ឬ (ii) ការពន្យាពេលបណ្តាលមកពី ឬ ដោយសារតែថ្ងៃប្រតិបត្តិការនៃប្រតិបត្តិការនោះ ធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក នៅក្នុងប្រទេស ឬ​ រដ្ឋ​ ដែលអ្នកត្រូវទទួល ឬ ធនាគារអន្តរការី (Correspondent​ Banks) ឬ ភ្នាក់ងាររបស់ធនាគារនោះស្ថិតនៅ។
 8. ក្នុងខណៈដែលធនាគារខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញចំណាត់ការប័ណ្ណបញ្ជាអោយទូទាត់នៅក្នុងថ្ងៃដដែល ឬ នៅថ្ងៃការងារបន្ទាប់​​ (ផ្អែកលើ ពេលវេលាដែលទទួលបាន) ការទទួលប័ណ្ណបញ្ជាអោយទូទាត់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ មួយផ្សេងទៀតធនាគារត្រូវបានផ្តល់ពេលវេលាក្នុងស្វែងរក​ ការបញ្ជាក់ ឬ ស្នើអោយមានការបញ្ជាក់ពីធនាគារដែលបានបញ្ជូនមក ឬ​ ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្នុងករណីដែលការបញ្ជាអោយទូទាត់​ មិនមានភាពត្រឹមត្រូវ ឬ មិនពេញលេញ ឬ មានភាពមិនស្របគ្នាណាមួយនោះ។
 9. ប្រសិនបើធនាគារមិនទាន់ធ្វើ ឬ មិនទាន់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬ ទូទាត់បានពេញលេញ ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងនោះ និងរក្សា ទុកទឹកប្រាក់នៃ DD ឬ BC ឬ TT (រួមទាំងដែលមូលនិធិត្រូវបញ្ជូនត្រលប់វិញ) (“មូលនិធិ”) ធនាគារតាមឆន្ទានុសិទិ្ធដាច់ខាតរបស់ខ្លួន អាចធ្វើការទូទាត់មូលនិធិអោយទៅអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ តាមការស្នើសុំ របស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។​ ធនាគារមានសិទិ្ធកាត់ចេញនូវរាល់ការចំណាយ អត្រាការប្រាក់ សោហ៊ុយ និង ការចំណាយណាមួយដែលកើតមានឡើងទាក់ទងនឹង ឬ បណ្តាលមកពីធនាគារធ្វើការទូទាត់មូលនិធិត្រលប់វិញ។​ ការទូទាត់មូលនិធិត្រលប់វិញ ប្រសិនបើត្រូវបានធ្វើឡើងដោយធនាគារ ត្រូវអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ធនាគារ ដែលមានជាធរមានសម្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬ កែប្រែនៅពេលណាមួយនាអនាគត។ ប្រសិនបើមូលនិធិ ជារូបិយវត្ថុបរទេស ត្រូវយកអត្រាប្តូរប្រាក់ (អត្រាទិញ) ដែលជាធរមានក្នុងថ្ងៃនោះអនុវត្ត។​ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ករណីនេះ ត្រូវស្របតាលក្ខខណ្ឌហាមឃាត់ណាមួយ ដែលអាចកំណត់ដោយធនាគារនៅពេល ណាមួយនាអនាគត។​ BC ឬ DD ត្រូវយកទៅបង្ហាញនៅធនាគារសម្រាប់ការទូទាត់នៅមុនហួសរយៈពេលសុពលភាព។
 10. ប្រសិនបើ BC ឬ DD ត្រូវបានបាត់ លួច ឬខូចខាត អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចស្នើសុំអោយមានការផ្តល់ជំនួសថ្មី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្នើសុំត្រូវផ្តល់អោយទៅធនាគារ នូវលិខិតធានាសំណង និង/ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលនឹងត្រូវកំណត់ដោយ ឆន្ទានុសិទិ្ធតែមួយគត់របស់ធនាគារ ក្នុងការទាមទារសំណង ឬ​ ការពារធនាគារ ឬ ទទួលរងនូវការខាតបង់​ ឬ ការទទួលខុសត្រូវណាមួយ ក៏ដោយដែលធនាគារអាចទទួលរង​ ឬ កើតមានឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលធនាគារផ្តល់ BC ឬ DD ជំនួសថ្មី។​ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយ ប្រាក់កម្រៃ សោហ៊ុយ និង​ ការដកហូត ឬ ពន្ធដែលកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងការផ្តល់ BC ឬ DD ថ្មីនេះ។
 11. អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភ្លាមដល់សាខារបស់ធនាគារ ដែលបានទទួល និង ធ្វើប្រតិបត្តិការលើពាក្យស្នើសុំ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនទទួលទឹកប្រាក់ ណាមួយរបស់អ្នកទទួលប្រាក់។ បន្ទាប់ពីបានទទួលការជូនដំណឹងដោយត្រឹមត្រូវជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះ ធនាគារត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើការអង្កេត និង តាមឆន្ទានុសិទិ្ធរបស់ធនាគារអាច ធ្វើការកែប្រែណាដែល ចាំបាច់ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនបានទទួលមូលនិធិនោះកើតឡើងដោយសារ ឬ បណ្តាលមកពីការចំណាត់ការ ឬ ការធ្វេសប្រហែសដោយ ធនាគារ និង មិនមែនដោយសារ ឬ បណ្តាលមកពីមូលហេតុណាមួយ ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងសមស្របរបស់ធនាគារ ឬ ធនាគារអន្តរការី (Correspondent Banks) ឬ ភ្នាក់ងាររបស់ធនាគារ។ រាល់ការចំណាយ ដែលកើតមានឡើងបណ្តាលមកពីការកែប្រែ ដូចមានចែងខាងលើ ប្រសិនបើធនាគារបានបំពេញជាបន្ទុករបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
 12. រាល់ប្រាក់កម្រៃទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងចំពោះធនាគារ ជំនួសអោយអ្នកទទួលប្រាក់ទោះបីនៅក្នុង ឬ នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ជាបន្ទុករបស់អ្នកទទួលប្រាក់ លើកលែងតែមានការបញ្ជាផ្ទុយពីនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
 13. ធនាគារមានសិទិ្ធក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មធម្មតារបស់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងកិច្ចការ ឬ​ គណនី របស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះទេ។
  • ទៅធនាគារណាមួយដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គោលបំណងនៃការស៊ើបអង្កេត
  • សម្រាប់ ឬ ជាប់ទាក់ទងនឹងបណ្តឹង ឬ ដំណើរការនីតិវិធីណាមួយ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង សម្រាប់គោលបំណងទាមទារទឹកប្រាក់ដែល ជំពាក់ និង​ ដែលត្រូវទូទាត់ដោយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅធនាគារ
  • ទៅអាជ្ញាធរ ឬ​ ស្ថាប័នណាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិកម្ពុជា ឬ អាជ្ញាធរណាមួយផ្សេងទៀតដែលមាន យុត្ថាធិការលើវិស័យធនាគារ។ តាមការបញ្ជា ឬ ស្នើសុំដោយតុលាការ និង
  • បុគ្គលណាក៏ដោយ នៅក្នុង ឬ​ នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងតែមិនកំណត់ត្រឹម ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រូបនៃធនាគារ ព្រមទាំង ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងគ្រូប នៃក្រុមហ៊ុនស៊ីអាយអឹមប៊ីគ្រូបហ៊ូលឌីងប៊ីហាត (CIMB Group Holdings Berhad) ដែលជាក្រុមហ៊ុនហ៊ូលឌីងដើមតែមួយគត់របស់ធនាគារ (“ក្រុមហ៊ុនគ្រូប”) ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនគ្រូបនោះ ស្ថិតនៅក្នុង ឬ ធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម ឬ ចុះបញ្ជី ឬ បានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ឬ នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ នូវព័ត៌មានណាមួយអំពី ឬ ដែលទាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ កិច្ចការរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ និង/ឬ គណនីរបស់ធនាគារ សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនេះ ដែលធនាគារយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវ ឬ សមស្រប។ ការផ្សព្វផ្សាយទៅក្រុមហ៊ុនគ្រូប ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយ​ ការលក់ ការផ្តល់ និង ការចែកចាយ​ នូវផលិតផល និង សេវាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់តែការសម្រួលប្រតិបតិ្តការ អាជីវកម្ម និងការលក់ឆ្លងកាត់ និង គោលបំណងផ្សេងទៀតរបស់ ធនាគារ និង/ឬ ក្រុមហ៊ុនគ្រូប។
 14. ធនាគារមានសិទិ្ធក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយរបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្នុងនោះ ទៅសាខារបស់ខ្លួនណាមួយ ការិយាល័យកណ្តាល ឬ រដ្ឋាភិបាល ក្នុងគោលបំណងបំពេញកាតពកិច្ចក្នុងការរាយការណ៍ដែលត្រូវបានតម្រូវ។
 15. នៅគ្រប់ពេលវេលា ធនាគារមានសិទិ្ធដោយឆន្ទានុសិទិ្ធតែមួយគត់របស់ខ្លួន ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ និង​ ដោយមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់មូលហេតុណាមួយ ចំពោះកា​​របដិសេដដំណើរការប្រតិបតិ្ត ឬ បំពេញ និង/ឬ លុបចោល និង/ឬ បដិសេដ និង/ឬ ផ្អាកពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់ BC ឬ DD​ និង/ឬ TT ប្រសិនបើធនាគារមានការសង្ស័យថាទឹកប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ ត្រូវទទួលបានដោយខុសច្បាប់ និង/ឬ ទឹកប្រាក់ត្រូវបានផ្ទេរសម្រាប់គោលបំណង ខុសច្បាប់ ឬ នៅក្នុងករណីដែលធនាគារ មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយគ្រប់គ្រាន់ និង/ឬ​ ព័ត៌មានពិស្តារផ្តល់ដោយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់គាំទ្រពាក្យស្នើសុំនោះ។