លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្ត ដូចបំណងប្រាថ្នា ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ ៨០%

ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្ត ដូចបំណងប្រាថ្នា

ជាមួយឥណទានរថយន្តរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង និងរយៈពេលឥណទាន រហូតដល់ ៥ឆ្នាំ។

តម្រូវការចាំបាច់

សូមភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ 
 • លិខិតបញ្ជាក់ការងារ
 • វិក្កយបត្របើកប្រាក់បៀវត្ស
 • របាយការណ៍គណនីធនាគារ
 • ឯកសារបញ្ជាក់ចំណូល
 • កិច្ចសន្យាជួលអចលនទ្រព្យ និង/ឬ ឯកសារ ទាក់ទងផ្សេងៗទៀត

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកស្នើឥណទានត្រូវមាន/ជា:

 • អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ និងមាន
 • សញ្ជាតិខ្មែរ
 • ប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់
 • ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត
 • ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងរថយន្ត