លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹងសំខាន់ៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង ជូនចំពោះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម CSS

អតិថិជនជាទីគោរព

យើងមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពី ការកំណត់ចំនួនឥតគិតថ្លៃ ចំពោះសេវាកម្ម Cambodia Shared Switch (CSS) ទៅកាន់អតិថិជនរបស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាកម្មដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM។ សេវាកម្ម CSS អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការលើម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារដទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រភេទគណនី តម្លៃបច្ចុប្បន្ន តម្លៃថ្មី
ដកប្រាក់

គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំទាំងអស់

ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង

សេវាកម្មដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM

១៨០០ រៀល

០,៤៥ ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

នឹងត្រឡប់ជូនទឹកប្រាក់រហូតដល់

៣ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១២,០០០រៀល

សម្រាប់អតិជនម្នាក់ ក្នុងមួយខែ

ឆែកសមតុល្យទឹកប្រាក់ ៥០០ រៀល
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រភេទគណនី
កម្រៃសេវា កម្រៃសេវាថ្មី
ដកប្រាក់

គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ

ទាំងអស់ ដែលភ្ជាប់ជាមួយ

និងសេវាដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM

១.៨០០ រៀល

០.៤៥ ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី នឹងត្រឡប់ជូន

ទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៣ដុល្លារអាមេរិក

ឬ ១២.០០០រៀល សម្រាប់គណនីម្នាក់

ក្នុងមួយខែ

ពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ ៥០០ រៀល

ការផ្តល់ជូននេះនឹងចាប់អនុវត្តចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នេះតទៅ

លក្ខខណ្ឌ

·         លោកអ្នកតម្រូវឲ្យបើកដំណើរការសេវាកម្ម CSS នៅលើម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី។ ការបើកដំណើរការ តម្រូវធ្វើតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ ហើយលោកអ្នកនឹងអាចប្រតិបត្តិការនាពេលក្រោយទៀត

·         ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី នឹងត្រឡប់ទឹកប្រាក់ជូនអតិថិជនវិញនៅខែបន្ទាប់

·         ទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រឡប់ជូនវិញរហូតដល់ ៣ដុល្លាអាមេរិក ឬ ១២,០០០​រៀល សម្រាប់គណនីម្នាក់ ក្នុងមួយខែ

·         ប្រភេទរូបិយបណ្ណទឹកប្រាក់សម្រាប់ត្រឡប់ជូនទៅអតិថិជនវិញ គឺផ្នែកលើប្រភេទរូបិយបណ្ណរបស់គណនីគោល

·         សម្រាប់អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំង គណនីជាប្រាក់រៀល និងគណនីដុល្លារអាមេរិក នឹងត្រូវបានគណនាសម្រាប់កម្រៃសេវា CSS ប្រចាំខែក្នុងអតិថិជនម្នាក់ៗ។

·         ទឹកប្រាក់នឹងត្រឡប់ជូនត្រឹម ៣ដុល្លារអាមេរិក

កំណត់ចំណាំសំខាន់

ធនាគារដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធ អាចនឹងកំណត់ក្នុងការដកប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀត។ សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការ និងតម្លៃនៅលើផ្ទាំងបង្ហាញរបស់ម៉ាស៊ីន ATM មុននឹងបញ្ជាក់ការធ្វើប្រតិបត្តិការ។ ខាងក្រោមនេះជាកំណត់តម្លៃប្រតិបត្តិការចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ហើយអាចនឹងមានការប្រែប្រួលនាពេលខាងមុខ។

ធនាគារ

ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល

ACLEDA, ABA, Hatha, Canadia Bank ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS
ធនាគារ ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល
ACLEDA, ABA, Hatha, Canadia Bank ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS
ធនាគារ

ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង

ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល

ACLEDA, ABA, Hattha ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១.០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS