លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមជ្ឈមណ្ឌល CIMB Preferred មានទីតាំងនៅទីណាខ្លះ?

មជ្ឈមណ្ឌល CIMB Preferred មានទីតាំងនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី លើកលែងសាខាមហាវិថីព្រះសីហនុ សាខាទួលគោក សាខា Exchange Square សាខាខេត្តបាត់ដំបង សាខាខេត្តកំពង់ចាម និងសាខាក្រុងព្រះសីហនុ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?