លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

នៅពេលណា ដែលគណនីចរន្ត CIMB Preferred ក្លាយទៅជាអសកម្ម?

គណនីចរន្ត CIMB Preferred ដូចគ្នានឹង គណនីចរន្តផ្សេងទៀតដែរ ក្លាយទៅជាអសកម្ម នៅពេលលោកអ្នកមិនមានប្រតិបត្តិការ លើគណនី ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារមិនគិតកម្រៃសេវា លើគណនីអសកម្ម សម្រាប់សមាជិក CIMB Preferred ឡើយ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?