លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន របស់ CIMB Preferred មានមុខងារសំខាន់អ្វីខ្លះ?

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន (RM) មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ ជាមួយនឹងអតិថិជន ហើយធានានូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារល្អប្រពៃ។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន សិក្សាពីអតិថិជន ស្វែងយល់ពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន និងជួយដល់អតិថិជន ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេ។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន បំពេញការងារយ៉ាងសកម្ម និងផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវការប្រឹក្សាយោបល់ និងដំណោះស្រាយផ្សេង ស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន បម្រើជូនសេវាកម្មធនាគារ តាមរយៈការជជែកគ្នាតាមទូរសព្ទ និងជួយបដោយផ្ទាល់ នៅមជ្ឈមណ្ឌល CIMB Preferred។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?