លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីគឺជា AUM?

AUM គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ ក្រោមការគ្រប់គ្រង។ វាគឺជាសមតុល្យសរុប ដែលអតិថិជនរក្សាទុក ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដោយបូកបញ្ចូលគ្នា រវាងគណនីចរន្តជាន់ខ្ពស់ គណនីសន្សំ និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។ ប្រសិនបើអតិថិជនរក្សាប្រាក់រៀល និងរូបិយបណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត នោះវានឹងត្រូវគិតតាមសមមូលជាដុល្លារអាមេរិក និងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុង AUM។ AUM នឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ជារៀងរាល់ខែ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?