លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើ AUM តិចជាងកម្រិតអប្បបរមា?

ធនាគារលើកទឹកចិត្តអតិថិជន CIMB Preferred រក្សាឲ្យបាន នូវកម្រិតអប្បបរមា នៃ ​AUM ​ដើម្បីទទួលបានរាល់អត្ថប្រយោជន៍ និងចៀសវាងបាត់បង់សមាជិកភាព។ ប្រសិនបើទំហំទឹកប្រាក់អប្ប​បរមា​មិនត្រូវបានរក្សាទេ អតិថិជននឹងត្រូវពិន័យទឹកប្រាក់ ចំនួន ៣០ ដុល្លារអាមេរិក ​សម្រាប់រាល់ពេល ដែលប្រើប្រាស់បន្ទប់រង់ចាំពិសេស នៅអាកាសយានដ្ឋាន។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនអាចរក្សាសមតុល្យអប្ប​បរមា ​ក្នុងរយៈពេល៦ខែ អតិថិជននឹងត្រូវបញ្ចច់សមាជិក CIMB Preferred។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?