លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគណនីចរន្ត CIMB Preferred គិតកម្រៃសេវាកម្មប៉ុន្មាន?

គណនីចរន្ត CIMB Preferred មានភ្ជាប់មកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមិនមាន ក្នុងគណនីធម្មតា ដូចជា ដែនកំណត់ ក្នុងដកប្រាក់ តាមម៉ាស៊ីន អេធីអិម អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល តាមលំដាប់ថ្នាក់ និងឥតគិតថ្លៃ លើសេវាប្រើប្រាស់គណនី សេវាអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ និងគណនីអសកម្ម។ សេវាកម្មមួយចំនួន មានកម្រៃសេវា ដូចជា៖

 • កម្រៃសៀវភៅមូលប្បទានបត្រ៖ ផ្តល់ជូន ១ ក្បាល ឥតគិតថ្លៃ ក្នុងមួយខែ ឬ ៥ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការស្នើសុំបន្ថែម

 • កម្រៃបិទគណនី ក្នុងអំឡុងពេល ៦ ខែ ចាប់ពីពេលបើកគណនី៖ ១០ ដុល្លារអាមេរិក

 • កម្រៃឥណទានបារូបហ៍ បើមាន៖ ៥០ ដុល្លារអាមេរិក

 • កម្រៃបញ្ជូនត្រឡប់មូលប្បទានបត្រ ដោយសមតុល្យមិនគ្រប់ចំនួន៖ ៥០ ដុល្លារអាមេរិក

 • កម្រៃបញ្ជូនត្រឡប់មូលប្បទានបត្រ ដោយហេតុផលគ្មានសាច់ប្រាក់៖ ៥ ដុល្លារអាមេរិក

 • ការបញ្ជាក់ ពីធនាគារ៖ ៥ ដុល្លារអាមេរិក

 • របាយកាណ៍គណនី៖ ២ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ ≤ ១ឆ្នាំ។ ​ ៥ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ > ១​ឆ្នាំ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?