លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើ CIMB Preferred ខុសគ្នាពីសេវាកម្មធនាគារជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច?

CIMB Preferred ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងល្បីឈ្មោះ នៅក្នុងតំបន់ របស់ធនាគារ CIMB។ សមាជិកភាពរបស់ CIMB Preferred ផ្តល់ជូននូវការទទួលស្គាល់ជាអតិថិជន ថ្នាក់តំបន់ និងអតិថិជនពិសេស។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន កសាងទំនាក់ទំនងរឹងមាំ ជាមួយអតិថិជន ដោយផ្អែកលើភាពស្មោះត្រង់ ការលះបង់ និងការជឿជាក់។ អតិថិជនអាចរំពឹងទទួលបាន នូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង សម្រាប់តម្រូវការធនាគារ រួមមានប្រតិបត្តិការធនាគារ សេវាធានារ៉ាប់រង និងឥណទាន។ សរុបសេចក្តីមក អតិថិជន CIMB Preferred អាចរីករាយប្រើប្រាស់បន្ទប់រង់ចាំពិសេស នៅអាកាសយានដ្ឋាន ក្នុងប្រទេសចំនួនប្រាំ ដែលច្រើនជាងធនាគារផ្សេងទៀត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?