លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើលោកអ្នកអាចក្លាយអតិថិជនរបស់ CIMB Preffered ដោយរបៀបណា?

អតិថិជនត្រូវមាន AUM ជាមធ្យម តិចបំផុត ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក។ AUM ជាមធ្យម ត្រូវបានគណនាប្រចាំខែ ដោយប្រើប្រាស់សមតុល្យ ជារៀងរាល់ចុងថ្ងៃ នៃខែនីមួយៗ។ សមតុល្យ នៃគណនីនីមួយៗ អាចប្រែប្រួល ទៅលើស ឬក្រោម ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដូច្នេះ AUM ប្រចាំខែ មានយ៉ាងតិចណាស់ ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបាន។

 

ឧទាហរណ៍៖

ទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមការគ្រប់គ្រងជាមធ្យម = (សមតុល្យថ្ងៃទី១ + សមតុល្យថ្ងៃទី២ +... ​+ សមតុល្យថ្ងៃទី៣០) /៣០ថ្ងៃ

 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?