លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកណាខ្លះ ដែលអាចស្នើសុំឥណទានបុគ្គល?

ត្រូវមានសញ្ជត្តិខ្មែរ អាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ។ ប្រភេទនៃអ្នកខ្ចីផ្សេងៗគ្នា នឹងទទួលបានជម្រើសឥណទានផ្សេងគ្នា។ អត្រាការប្រាក់ និងឥណទាន នឹងត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងច្រើន ទៅតាមប្រវត្តិឥណទាន និងឥណទានដែលនៅសល់របស់អ្នកខ្ចី។ អតិថិជន ដែលមានប្រវត្តិឥណទានមានកម្រិត និងឥណទានដែលនៅសល់ទាប អាចទទួលបានទំហំឥណទានទាបជាង ឬត្រូវបានគិតថ្លៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ការអនុម័តយល់ព្រម គឺជាការសម្រេច ទាំងស្រុងរបស់ធនាគារ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?