លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានបុគ្គលមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ធនាគារ ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃការទូទាត់សងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ក្នុងចន្លោះចាប់ពី ១២ ទៅ ៦០ខែ អាស្រ័យទៅតាមករណី របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ​ ។ អតិថិជនត្រូវកត់សម្គាល់ថា សម្រាប់ទំហំ ឥណទានដូចគ្នា តែរយៈពេលបង់សងកាន់តែយូរ នោះការបង់ប្រាក់សងប្រចាំខែកាន់តែទាប ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់សរុប គឺច្រើនជាងរយៈពេលខ្លី។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?