លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើតម្រូវឲ្យមានឯកសារ អ្វីខ្លះ សម្រាប់ស្នើសុំឥណទានបុគ្គល?

  • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ឬសៀវភៅគ្រួសារ

  • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (ឧ. លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ​វិក្កយបត្របើកប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៍គណនីធនាគារ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត)

  • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូលពីអាជីវកម្ម​ (ឧ. វិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្ម បញ្ជីអាជីវកម្ម របាយការណ៍ធនាគារ វិកយបត្រទិញឬលក់)

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?