លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីខ្លះ ដើម្បីមានសិទ្ធិស្នើសុំឥណទានបុគ្គល?

 
  • ត្រូវតែជាជនជាតិខ្មែរ មានអាយុពី​ ១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ អាចខ្ចីជាលក្ខណៈឯកត្តបុគ្គល ឬរួមគ្នា
  • សម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ខែ គឺបន្ដធ្វើការលើសពី​ ៦ខែ ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម មានរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតិច ១២ ខែ

  • មានប្រវត្តិឥណទាន ដែលអាចទទួលយកបាន

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?