លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីខកខានការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ តើនឹងមានគិតសេវាអ្វីខ្លះ?

កាលបរិច្ឆេទកំណត់សង ជាធម្មតានឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃខែ។ការសងប្រាក់ឥណទាន ហួសកាលកំណត់គឺនៅពេលដែលអ្នកខ្ចីខកខានមិនបានបង់សងពេញ បន្ទាប់ពីរយៈពេលអនុគ្រោះ ៧ថ្ងៃ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ទំហំទឹកប្រាក់ហួសកាលកំណត់ ត្រូវបានគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងអត្រាការប្រាក់ទូទៅបូក ៣% ឬលើសនេះ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់រហូតដល់ថ្ងៃដែលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង់។

 

ឧទាហរណ៍ អតិថិជនបង់នៅថ្ងៃទី៨ ។ ថ្លៃបង់សងយឺត= ៥០០ដុល្លា * (១៨% +៣%) /៣៦០ថ្ងៃ * ៧ថ្ងៃយឺត = ២.០៤ដុល្លារអាមេរិក។

 

ប្រសិន បើអ្នកខ្ចីខកខានក្នុងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួនបីដងជាប់គ្នា នោះអត្រាការប្រាក់ទូទៅនឹងកើនឡើង ២%ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ឬច្រើនជាងនេះ។ ឧទាហរណ៍ ជំនួសអោយការបង់ការប្រាក់ ១៨% អ្នកខ្ចីនឹងត្រូវបង់ ២០% សម្រាប់សមតុល្យដែលនៅសល់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?