លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ក្រោមកាលៈទេសៈណាខ្លះ ដែលតម្រូវអោយមានអ្នកខ្ចីរួម?

អ្នកខ្ចីរួមត្រូវបានតម្រូវចាំបាច់ ក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 

  • អតិថិជនស្នើសុំជាមនុស្សចាស់ (អាយុ > ៦០ឆ្នាំ)

  • ចំណូលរបស់អតិថិជនស្នើសុំមិនគ្រប់គ្រាន់់។

  • អតិថិជនស្នើសុំ ជាអនិវាសនជន។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?