លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អតិថិជន ជាអតិថិជនដែលមានឥណទានគេហដ្ឋានរួចហើយ។ តើគាត់/នាង មានសិទ្ធិទទួលឥណទានបុគ្គលដែរឬទេ?

បាទ/ចាស មានសិទ្ធិ។ ការអនុម័តឥណទានមុន គឺជាគុណសម្បត្តិ ពីព្រោះធនាគារបានវាយតម្លៃអតិថិជនរួចហើយ និងបានឆែកប្រវត្តិទូទាត់របស់គាត់។ ប្លង់រឹង ដែលដាក់បញ្ចាំជាមួយធនាគារផ្តល់នូវទំនុកចិត្តបន្ថែម។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុម័តយល់ព្រម មិនត្រូវបានធានា ១០០% ទេ។ ធនាគារ នឹងធ្វើការសិក្សាករណីស្នើសុំ ទៅតាមករណីនីមួយៗ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?