លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកខ្ចីរួមដែរឬទេ? ប្រសិនបើតម្រូវ តើអ្នកណា អាចជាអ្នកខ្ចីរួមបានខ្លះ?

វាជាជម្រើស នៅពេលដែលមានអ្នកខ្ចីរួម។ មានអ្នកខ្ចីរួម ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ អាចជួយបង្កើនឱកាសនៃការទទួលបានការអនុម័តឥណទាន ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជន ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ឬនៅក្រោមមធ្យមភាគឥណទាន។ អ្នកខ្ចីរួម អាចជាប្តីប្រពន្ធ ឬបងប្អូន ។ ឪពុកម្តាយ អាចចូលរួមជាអ្នកធានាប៉ុណ្ណោះ។ មិត្តភក្ដិ អង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនមិនមានសិទ្ធិក្នុងការក្លាយជាអ្នកខ្ចីរួមបានទេ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?