លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានអាចស្នើសុំបានប៉ុន្មាន?

ទំហំទឹកប្រាក់អតិបរមា គឺ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១០០លានរៀល (ជាបណ្តោះអាសន្ន គឺកំណត់នៅត្រឹម ៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០លានរៀល ដោយសារវិបត្តិជម្ងឺខូវីដ ១៩)។ ទំហំឥណទានជាក់ស្តែង អាចនឹងត្រូវបាន កំណត់ដោយសមត្ថភាពបង់សងរបស់អតិថិជន។ ប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំខែ គួរតែលើសពីពីរដងនៃការទូទាត់សង សរុបប្រចាំខែ។ចំនួនពហុគុណនេះ ត្រូវបានគេហៅថា "ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបំណុល" ដែលស្មើគ្នានឹង "ចំណូលប្រចាំខែ" / "ការចំណាយសម្រាប់បំណុលប្រចាំខែ"។ ប្រសិនបើ ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបំណុល មានទំហំតូចជាង ២ដង នោះមានន័យថាទំហំ ឥណទាន ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?