លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានបុគ្គល ខុសគ្នាពីប័ណ្ណឥណទានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ទាំងឥណទានបុគ្គល និងប័ណ្ណឥណទាន គឺអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការបញ្ជាទិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ធំ។ ឥណទានបុគ្គល អនុញ្ញាតឱ្យរំលស់ប្រាក់កម្ចីដើម ឲ្យទៅជាការសងរំលស់ប្រចាំខែទាប ក្នុងរយៈពេលវែង។ ផ្ទុយទៅវិញ ប័ណ្ណឥណទាន មិនមានរយៈពេលកំណត់ទេ ហើយតម្រូវឱ្យមានការបង់អប្បបរមា ៥% នៃវិក្កយប័ត្រដែលមិនទាន់ទូទាត់សង។ ការខកខានមិនបានបង់ទឹកប្រាក់អប្បបរមា នឹងបណ្តាលឱ្យមានការគិតថ្លៃសេវាក្នុងការទូទាត់សងយឺត។ ក្នុងករណីនេះ ការទូទាត់សងអប្បបរមានៃប័ណ្ណឥណទាន គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងការបង់រំលស់ប្រចាំខែនៃឥណទានបុគ្គល។ រាល់ការទូទាត់សងទាន់ពេល ជួយអតិថិជនបង្កើតកំណត់ត្រាក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់ល្អ របស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?