លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើធនាគារសម្រេចថាតើត្រូវអនុម័ត ឬបដិសេធពាក្យស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ធនាគារប្រើប្រាស់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឥណទានផ្ទៃក្នុង ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើឥណទាននោះ។ វិធីសាស្រ្តនេះ មិនត្រូវបានបង្ហាញជូនដល់អតិថិជននោះទេ។ អតិថិជនខ្លះត្រូវបានបដិសេធ ទោះបីជាពួកគាត់មានកញ្ចប់ប្រាក់ខែសមរម្យក៏ដោយ។ ហេតុផលដែលអាចទៅរួច គឺថាអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន ប្រហែលជាអាចមានឥណទានជាច្រើនទៀត ដែលមិនទាន់បានបង់ផ្តាច់ ដែលធនាគារពិបាកក្នុងការដាក់បន្ទុកដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំជាមួយនឹងបំណុលបន្ថែម។ ហេតុផលមួយទៀតដែលអាចកើតមាន គឺបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រវត្តិឥណទានដូចជាការទូទាត់យឺតច្រើនដង ឬបញ្ហាធំដូចជាបំណុលលុបចោលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។ ប្រសិនបើអតិថិជនមានហេតុផលដែលអាចអោយជឿជាក់បានថា របាយការណ៍នេះមានកំហុស គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារអោយ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញ។ នៅទីបញ្ចប់ ធនាគារអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធនៅពេលដែលមានការនិយាយពិភាក្សាពីការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?