លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគណនីប្រាក់ខែរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ជួយអ្នកខ្ចីឲ្យទទួលបានឥណទានបុគ្គលយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាមួយនឹងគណនីប្រាក់ខែរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី វាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមការងារឥណទានបុគ្គល ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិប្រាក់ចំណូល ហើយសម្រាប់ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការ ធ្វើការទូទាត់សងបំណុលពីគណនីនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចី មានគណនីប្រាក់ខែជាមួយធនាគារធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី អ្នកខ្ចីអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ និងតម្លៃដាក់ពាក្យសុំក្នុងតម្លៃពិសេស ហើយដំណើរការដាក់ពាក្យសុំគឺរហ័ស និងឯកសារតម្រូវតិចបំផុត។ នេះក៏ត្រូវបានគេយកមកពិចារណា នៅពេលដាក់ពាក្យសុំឥណទាន។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?