លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកខ្ចីសងប្រាក់ដោយរបៀបណា?

នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំឥឥណទាន ធនាគារតម្រូវអោយអ្នកខ្ចី បើកគណនីសន្សំថ្មីរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ប្រសិនបើចាំបាច់ និងទទួលបានការណែនាំ។ ប្រព័ន្ធឥណទាន នឹងធ្វើការដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីសន្សំនោះ នៅថ្ងៃដំបូងនៃខែ ប្រសិនបើមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់។ អ្នកខ្ចីអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីសន្សំតាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់សុទ្ធ (សម្រាប់តែដុល្លារអាមេរិក) ការិយាល័យសាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឬផ្ទេរពីធនាគារផ្សេងទៀត ដោយប្រើការផ្ទេរមូលនិធិក្នុងស្រុក ឬការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស។

 

ការផ្ទេរមូលនិធិក្នុងស្រុកចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស គឺអាចទូទាត់បានភ្លាមៗ។ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស ត្រូវបានកំណត់ជារៀល។ ប្រសិនបើ ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរជាប្រាក់ដុល្លារ នោះវានឹងត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់រៀល មុនពេលការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស ត្រូវបានចាប់ផ្តើម។

ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ រហ័ស ថ្លៃសេវា រហ័ស  
១រៀល - ៤.០០០.០០០រៀល ៤,០០០រៀល  
៤.០០០.០០១រៀល - ២០០០០.០០០រៀល ៨.០០០រៀល  
២០.០០០.០០១រៀល - ៤០.០០០០០០រៀល ១២.០០០រៀល  

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?