លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកខ្ចី ត្រូវការផ្តល់នូវមូលបត្រ ឬទ្រព្យតម្កល់ ដើម្បីទទួលបានឥណទានបុគ្គលដែរឬទេ?

ឥណទានបុគ្គល មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យតម្កល់នោះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីពង្រឹងឥណទាន ធនាគារអាចស្នើសុំឱ្យប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកខ្ចីចុះហត្ថលេខាជាអ្នកខ្ចីរួម និង/ឬឪពុកម្តាយជាអ្នកធានា។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?