លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកខ្ចី អាចស្នើសុំឥណទាន ដើម្បីធ្វើទូទាត់សងសមតុល្យឥណទានដែលមានស្រាប់ជាមួយធនាគារមួយផ្សេងទៀតបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស ការអនុម័តយល់ព្រម គឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចគ្នា នឹងការស្នើឥណទានថ្មី ហើយវាជាការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់ធនាគារ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបញ្ចេញប្រាក់ ក្រុមការងារឥណទានបុគ្គឡ នឹងទទួលបានមូលប្បទានប័ត្រពីប្រតិបត្តិការ ហើយទៅធនាគារផ្សេងទៀតជាមួយអ្នកខ្ចី ដើម្បីបង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីដែលមិនទាន់បានសងរបស់ធនាគារផ្សេងទៀត។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?