លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកខ្ចីអាចរៀបចំឡើងវិញ ឬបន្តខ្ចីឥណទានបុគ្គលថ្មីបានទេ?

ការស្នើសុំឥណទានថ្មី ឬដកប្រាក់ដើមដែលបានបង់រួច មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចី មានឥណទានដែលមានស្រាប់ គាត់ / នាងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានថ្មី អាស្រ័យទៅតាមការសម្រេចយល់ព្រមឥណទាននោះ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?