លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានបុគ្គល អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មបានឬទេ?

ឥណទានបុគ្គល​ គឺជាប្រាក់កម្ចីមិនមានទ្រព្យធានា រហ័ស និងងាយស្រួល ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ វាគឺ ដើម្បីភាពរីករាយជាមួយនឹងឱកាសក្នុងជីវិត ក៏ដូចជាការដោះស្រាយភាពអាសន្នផ្ទាល់ខ្លួន និងច្រើនទៀត។ សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ធនាគារលើកទឹកចិត្តអោយអ្នកខ្ចី ដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឥណទានពាណិជ្ជកម្មនៅ ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ជំនួសវិញ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?