លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើដៃគូសហការ ដែលបានកំណត់ អាចដាក់ស្នើសុំឥណទានបុគ្គលបានដែរឬទេ?

ទេ មិនអាចទេ។ ប៉ុន្តែ ដៃគូសហការ អាចធ្វើការស្នើសុំឥណទានជាលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយនឹងចំណូលប្រាក់ខែប្រចាំខែពីក្រុមហ៊ុនដៃគូ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការបង់សងរបស់ខ្លួន។បុគ្គលជាដៃគូ គឺត្រូវទទួលរ៉ាប់រងលើការបង់សងត្រលប់មកវិញ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?