លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើម្ចាស់អាជីវកម្មអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានបុគ្គលបានដែរឬទេ?

ឥណទានបុគ្គល ជាទូទៅសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ខែ ប៉ុន្តែធនាគារ ក៏អនុញ្ញាត ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរ ដោយផ្អែកតាមករណីនីមួយៗ ប្រសិនបើគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ គឺសម្រាប់ជាលក្ខណៈបុគ្គល។ អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ គួរតែមានប្រវត្តិល្អ និងមានចំណេញ។ អាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ គឺល្អជាងអាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលឡើងចុះ ឬតាមរដូវកាល។ ប្រសិនបើគោលបំណង គឺសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម នោះវា គឺសមស្របជាងក្នុងការដាក់ពាក្យសុំឥណទានពាណិជ្ជកម្ម នៅធនាគារពានិជ្ជកម្ម។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?