លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាធនាគារត្រូវការ ការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យលើវត្ថុបញ្ចាំ ឬផ្ទះដែលបានទិញ?

 

រយៈពេល នៃឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ គឺមានរយៈពេលវែង។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង់ វាតែងតែអាចកើតមានហានិភ័យអគ្គិភ័យចំពោះទ្រព្យបញ្ចាំ ឬផ្ទះដែលបានទិញ។ គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យនឹងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្ចី និងផ្តល់ឲ្យ ពួកគាត់នូវ សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត ដែលថាទ្រព្យរបស់គាត់នៅតែមានសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើមានអគ្គីភ័យ កើតឡើង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នឹងចំណាយលើការខូចខាត ដោយទុកឲ្យ អ្នកខ្ចីបន្តសងប្រាក់កម្ចីទៅធនាគារ។ ទីពីរ ធនាគារអនុវត្តធ្វើតាមសមាមាត្រឥណទានទៅតម្លៃ អតិបរមា។ ប្រសិនបើអគារនេះត្រូវបានឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុង នោះតម្លៃដីតែឯងប្រហែលជាមិនអាចរ៉ាប់រង គ្រប់គ្រាន់លើប្រាក់កម្ចីដែលនៅសល់នោះទេ។ ការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យការពារពីស្ថានការណ៍បែបនេះ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?