លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

 

  • ឥណទានគេហដ្ឋានអាចបានរហូតដល់ ២៥ឆ្នាំ
  • ទំហំឥណទានវិនិយោគលើគេហដ្ឋាន គឺបានរហូតដល់ ១៥ឆ្នាំ
  • ទំហំឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន គឺបានរហូតដល់ ១០ឆ្នាំ

 

រយៈពេលឥណទាន អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា នៅពេលដល់អាយុកាលស្នើឥណទាន អាយុរបស់អ្នកស្នើសុំចម្បង មិនលើសពី ៦៥ឆ្នាំ។

 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?