លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីជាឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ?

ឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ គឺជាឥណទានកម្រិតខ្ពស់ សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការទិញ ឬសង់ផ្ទះ ឬទិញខុនដូ។ អតិថិជន ទទួលបានឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ រហូតដល់ 80% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ ហើយបន្ទាប់មកបង់រំលស់ឱ្យធនាគារវិញក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំ។ ឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំមានបីប្រភេទ៖ 

 

  • ឥណទានគេហដ្ឋាន គឺជាឥណទានសម្រាប់ការទិញ ឬសាងសង់គេហដ្ឋានក្នុងគោលបំណងរស់នៅ។

  • ឥណទានវិនិយោគលើគេហដ្ឋាន គឺសម្រាប់ទិញផ្ទះបន្ថែម ក្នុងគោលបំណងវិនិយោគ។

  • ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន គឺជាឥណទានដែលមានការធានាដោយតម្លៃទ្រព្យក្នុងផ្ទះសម្រាប់ការជួសជុល ឬប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន មានតម្លៃ ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០០ លានរៀល។

 

ឥណទានមានទ្រព្យធានា គឺ មានជាដុល្លារអាមេរិក និងរៀល។ ប្រសិនបើការជួសជុលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ អ្នកខ្ចីអាចជ្រើសរើសយក ឥណទានគេហដ្ឋាន ជំនួសឲ្យ ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបានលក្ខខណ្ឌឥណទានអនុគ្រោះច្រើនជាងមុន។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?