លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ ត្រូវចំណាយអ្វីខ្លះ?

ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដែលអតិថិជនត្រូវបង់សងត្រលប់មកវិញ រួមមានបញ្ចូល៣ធាតុ៖

 

  • ប្រាក់ដើម៖ នេះ គឺជាទំហំទឹកប្រាក់ឥណទានដើម ដែលត្រូវតែបង់សងត្រលប់មកធនាគារវិញ
  • ការប្រាក់៖ អត្រាការប្រាក់ គឺថេរ ទៅតាមរយៈពេលនៃការបង់ឥណទានទាំងមូល។ អត្រាការប្រាក់ចន្លោះចាប់ពី ៨% ទៅ ១០% ទៅតាមប្រភេទនៃឥណទានគេហដ្ឋាន។ ពីពេលមួយ ទៅពេលមួយ ធនាគារ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ឥណទានគេហដ្ឋាន តាមការផ្សព្វផ្សាយមានលើកាសែត និងទំព័រហ្វេសប៊ុក ធនាគារ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី។
  • ថ្លៃសេវាផ្សេងៗ៖ អ្នកខ្ចីបង់ ១%នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលមានចំនួនអប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤ លានរៀល សម្រាប់ថ្លៃសេវារៀបឯកសារស្របច្បាប់ (រួមទាំងឯកសារប្រាក់កម្ចី និងហ៊ីប៉ូតែក) ឲ្យទៅធនាគារ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកខ្ចី ចំណាយសម្រាប់ថ្លៃវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ និងថ្លៃធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យប្រចាំឆ្នាំ។ ថ្លៃសេវា ឬការពិន័យ ត្រូវបានគិត ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីខកខានមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌឥណទាន ឧទាហរណ៍ ការខកខានមិនបានបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ ឬជ្រើសរើសទូទាត់សំណងមុនពេលកំណត់។ សូមមើលសំណួរ១៧ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?