លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឯកសារបទដ្ឋានអ្វីខ្លះ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ?

 • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ឬសៀវភៅគ្រួសារ

 • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (ឧ. លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ​វិក្កយបត្របើកប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៍គណនីធនាគារ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត)

 • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូលពីអាជីវកម្ម​ (ឧ. វិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្ម បញ្ជីអាជីវកម្ម របាយការណ៍ធនាគារ វិកយបត្រទិញឬលក់)

 • កិច្ចព្រមព្រៀងលក់ និងទិញ (SPA) នៃទ្រព្យសម្បត្តិ

 • ច្បាប់ថតចំលងនៃប្លង់រឹង

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?