លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ប្រសិនបើអ្នកខ្ចី ខកខានការទូទាត់បង់សងប្រាក់ប្រចាំខែ តើនឹងមានគិតសេវាអ្វីខ្លះ?

ធនាគារ តាមរយៈបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ជំរុញឲ្យអ្នកខ្ចី ទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីឲ្យបានឆាប់ ដើម្បីចៀសវាង ការបង់សងទូទាត់យឺតដោយចៃដន្យ ឬដោយកំហុស។ កាលបរិច្ឆេទកំណត់សង ជាធម្មតានឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃខែ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ចំនួនទឹកប្រាក់ហួសកាលកំណត់ ត្រូវបានគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងអត្រាការប្រាក់ទូទៅបូក ៣% ឬលើសនេះ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់រហូតដល់ថ្ងៃដែលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានបង់។

 

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអតិថិជនបង់នៅថ្ងៃទី៨ នោះថ្លៃបង់សងយឺត= ៥០០ * (៨% + ៣%) / ៣៦០ថ្ងៃ*៧ថ្ងៃយឺត=១.០៧ដុល្លារអាមេរិក។

 

ប្រសិន បើអ្នកខ្ចី ខកខានក្នុងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួនបីដងជាប់គ្នា នោះអត្រាការប្រាក់ នឹងកើនឡើង ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ។ ឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យការបង់ការប្រាក់ ៨% អ្នកខ្ចីនឹងបង់ ១០% សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលនៅសល់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?