លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អ្នកខ្ចី គឺជាម្ចាស់អាជីវកម្ម។ តើគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំដែរឬទេ?

គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ អតិថិជន ឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ របស់ធនាគារ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភាគច្រើន គឺជាអ្នកមានប្រាក់ខែ។ ធនាគារ ក៏បានអនុញ្ញាតដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរ គ្រាន់តែដំណើរការគឺ ស្មុគ្រស្មាញជាងអ្នកមានចំណូលប្រាក់ខែ ។ បន្ថែមលើសពីតម្រូវការធម្មតា ធនាគារតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ចីផ្ដល់ ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញពី ប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្ម ប្រាក់ចំណេញ និងស្ថេរភាព។ ធនាគារធ្វើការសិក្សា និងធ្វើឲ្យមានសុពលភាពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍គណនីធនាគារប្រសិនបើមាន វិកយបត្រលក់ និងទិញ និងប្រវត្តិឥណទានរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីស្វែងយល់ ស៊ីជម្រៅទៅលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកខ្ចី។ តាមស្តង់ដាសិទ្ធិដែលអាចទទួលយកបាន អាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ គឺល្អជាងអាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលឡើងចុះ ឬតាមរដូវកាល។ 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?