លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកខ្ចីរួមដែរឬទេ? ប្រសិនបើតម្រូវ តើអ្នកណា អាចជាអ្នក ខ្ចីរួម?

សម្រាប់អ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺចាំបាច់ស្វាមី និងភរិយា ចុះហត្ថលេខាធ្វើជាអ្នកខ្ចីរួម។ សម្រាប់ឯកត្តជន គឺលើកលែង។ ទោះជាយ៉ាងណា មានអ្នកខ្ចីរួម ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ អាចជួយបង្កើនឱកាសនៃការទទួលបានការអនុម័តឥណទាន ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ឬនៅក្រោមមធ្យមភាគឥណទាន។ សហកម្មសិទ្ធិករនៃទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវតែជាអ្នកខ្ចីរួម ប៉ុន្តែអ្នកខ្ចីរួម មិនចាំបាច់ជាសហកម្មសិទ្ធិករនោះទេ។ អ្នក ខ្ចីរួម អាចជាប្តីឬប្រពន្ធ បងប្អូន ឬម្តាយឪពុក និងកូន។ មិត្តភក្ដិអង្គការ ឬក្រុមហ៊ុន មិនមានសិទ្ធិដើម្បីក្លាយជាអ្នក ខ្ចីរួមបានទេ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?