លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើការបង់សងប្រចាំខែប៉ុន្មាន? តើត្រូវបង់សងនៅពេលណា?

អ្នកខ្ចី បង់សងមកធនាគារនូវ ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ នៅថ្ងៃទីមួយនៃខែនីមួយៗ។ សម្រាប់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ចំនួនទឹកប្រាក់ ត្រូវបានកំណត់ថេរ ក្នុងកំឡុងពេលបង់សង។ ចំនួនថេរនេះ ត្រូវបានហៅថា ការបង់រំលស់ថេរ ឬ EMI។ ប្រសិនបើ ខែដំបូង មិនមែនជាខែពេញនោះទេ ដូច្នេះអតិថិជន នឹងត្រូវបង់តែការប្រាក់ប៉ុណ្ណោះ។ កំឡុងពេលបង់ ការប្រាក់នេះ ត្រូវបានហៅថា Pre-EMI។ ការទូទាត់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ (EMI) នឹងចាប់ផ្តើមនៅខែពេញបន្ទាប់។

 

EMI = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់។ ប្រាក់ឥណទានដើម ត្រូវបានកាត់បន្ថយ បន្ទាប់ពីការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់។ ការប្រាក់ ត្រូវបានគណនាលើសមតុល្យប្រាក់ដើម ដែលនៅសល់។ នៅពេលចាប់ផ្តើម EMIនឹងមានបង្ហាញចំនួន ការប្រាក់ជាចម្បង។ នៅពេលដែលជិតដល់គ្រាបញ្ចប់ EMIនឹងមានតែទឹកប្រាក់ដើមជាចម្បង។

 

អតិថិជន អាចស្នើសុំកាលវិភាគសងប្រាក់ (ហៅ កាលវិភាគសងរំលស់ប្រាក់) ពីបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃការ ទូទាត់ប្រចាំខែ ប្រាក់ដើម ការប្រាក់ និងសមតុល្យប្រាក់កម្ចី។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?