លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចខ្ចីប្រាក់បានប៉ុន្មាន?

អតិថិជន អាចខ្ចីរហូតដល់សមាមាត្យអប្បបរមា អត្រាLTV (ឬMOA)។ បច្ចុប្បន្ននេះ LTV ត្រូវបានគេកំណត់យក ៧០%ជាទូទៅ ហើយ ៨០%កំណត់តែសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិលំនៅដ្ឋានឬបុរី ល្បី ៗ មួយចំនួន។ ចំនួននេះ ក៏ត្រូវបានកំណត់ដោយលទ្ធភាពនៃការបង់សងរបស់អ្នកខ្ចីផងដែរ។ ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលសរុប តិចជាងពីរដងនៃការបង់សងប្រាក់កម្ចីសរុបប្រចាំខែ នោះចំនួនប្រាក់កម្ចី អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ធនាគារ ចង់ធានាឲ្យបានថា អ្នកខ្ចីអាចមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់កម្ចី ដើម្បីការពារការជំពាក់បំណុលលើសលប់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?