លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើការអនុម័តត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន? ការបញ្ចេញប្រាក់?

ការអនុម័ត ត្រូវចំណាយពេលពី ៥ ទៅ ១០ ថ្ងៃនៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីអតិថិជនផ្តល់ឯកសារតម្រូវចាំបាច់គ្រប់ ។ បញ្ចេញប្រាក់ប្រាក់កម្ចី គឺធ្វើបន្ទាប់ពីធនាគារទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិពីការិយាល័យដីធ្លីតាមរយៈមេធាវី។ ហ៊ីប៉ូតែកប្លង់រឹង អាចចំណាយពេលមួយរយៈ អាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃករណី និងលើពេលវេលាធ្វើការរបស់ការិយាល័យដីធ្លី។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?