លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកខ្ចីអាចសងផ្តាច់មុនបានទេ? តើការទូទាត់សងផ្តាច់គឺជាអ្វី?

បាន វាអាចទៅរួច។ ទោះយ៉ាងណា ធនាគារលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខ្ចី បន្តនៅបង់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកំណត់ ដើម្បីជៀសវាងការពិន័យ។ ប្រសិនបើ អ្នកខ្ចីបង់ប្រាក់ជាមុនខ្លះៗ ឬពេញ ក្នុងរយៈពេលដែលកំណត់នោះនាំឲ្យមានការគិតការប្រាក់ ៣% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ប្រាក់ជាមុនបូកនឹងថ្លៃរដ្ឋបាល ១០ ដុល្លារអាមេរិកឬ ៤០.០០០ រៀល។

 

បន្ទាប់ពីរយៈពេលកំណត់ អ្នកខ្ចីអាចទូទាត់ផ្តាច់ឥណទា មានទ្រព្យបញ្ចាំ បានដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់ធនាគារមួយខែ មុន សម្រាប់ការទូទាត់រំលស់ប្រាក់ដើម ហើយ ៣ខែ មុន សម្រាប់ការទូទាត់ពេញលេញដោយត្រូវបង់ថ្លៃរដ្ឋបាល ១០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០.០០០រៀល។ រយៈពេល កំណត់ ជាធម្មតាមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំ ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើករណីបុគ្គល។

 

បន្ទាប់ពីការទូទាត់រំលស់ប្រាក់ដើម ការបង់រំលស់ប្រចាំខែ EMIត្រូវបានគណនាឡើងវិញ (កាត់បន្ថយ) ខណៈពេលដែលរយៈពេលឥណទាន ត្រូវបានរក្សាទុកដដែល។ ម៉្យាងវិញទៀត អតិថិជនអាចជ្រើសរើសរក្សា EMI ដដែល និងកាត់បន្ថយរយៈពេលជំនួស។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?